محورهای کنفرانس

 

محورهای همایش: 

  • الگوهای معماری و شهرسازی بومی در حوزه تمدنی هرمز 
  • راهکارهای اقلیمی در معماری و شهرسازی در حوزه تمدنی هرمز از گذشته تا به امروز 
  • الگوهای بومی مدیریت آب و عناصر و اجزای آن در کرانه ها و پس کرانه های جنوب کشور 
  • مصالح و فناوری بومی قابل احیا در ساخت و سازهای جدید 
  • سنت معماری و شهرسازی کرانه های خلیج فارس 
  • محیط زیست و ساخت و ساز در کرانه های جنوبی کشور 
  • تحلیل و ارزیابی الگوهای جاری ساخت و ساز در حوزه تمدنی هرمز 
  • نقش باد در شکل گیری کالبد شهر ساحلی 
  • شهر آینده و انرژی های طبیعی 
  • نقش الگوهای اجتماعی و فرهنگی در معماری و شهرسازی در حوزه تمدنی هرمز